Mobbning och trakasserier

Vi accepterar ingen form av kränkande behandling och arbetar för att skapa en trygg
och öppen miljö för barn, ungdomar och vuxna.

Mobbning
Mobbning är upprepade kränkande eller negativa handlingar mot en person. Den
kan vara såväl fysisk som slag och knuffar men även psykisk, som exempelvis elaka
kommentarer, miner och utfrysning.

Trakasserier
Trakasserier är en form av diskriminering och ska ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Sexuella övergrepp
Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den
som utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens
motiv.

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det
kan vara fråga om t ex oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan
persons kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad
visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är
anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttranden som svärtar ner
eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

Förebyggande arbete
Bästa sättet att förebygga oönskade beteenden är att vuxna agerar som föredömen
och är uppmärksamma på att aktivt förebygga mobbning, trakasserier samt sexuella
trakasserier. Föreningens mål är en verksamhet fri från kränkande behandling och
en plats som präglas av respekt och tolerans för den enskilda individen. Alla ska bry
sig och ingripa vid allt dåligt beteende och kränkande behandling.
Om du upplever att du eller någon annan blir utsatt för mobbning eller trakasserier
är det viktigt att du genast vänder dig till ridläraren eller någon på Dals-Eds ridklubb